شش
ویژگی آموزشی
     مدارس سرای دانش
-----------------------------

1) طرح درس

2) خلاصه‌ درس يک برگي


3) پشتيبان کلاس

 

4)
زتگ کار در کلاس

5) آزمون صبحانه


6) گزارش پشتيبان به اوليا


سایت کانون فرهنگی آموزش