پشتيبان { معلم دوم کلاس }


برای توجه ویژه به همه دانش آموزان

پشتیبان کلاس فردی است که به عنوان همکار دبیر در طول برگزاری کلاس همراه دانش آموز خواهد بود و وظایف ذیل را به عهده دارد

الف) حضور و غیاب دانش آموزان
ب) کنترل تمرین ها و تکالیف دانش آموزان


وقتی تکالیف و تمرین ها خارج از کلاس ارزشمند است، که دبیر تک تک تکالیف دانش آموزان را بررسی نماید و به چگونگی انجام آن ها به صورت کتبی بازخورد نشان دهد. نگاه کردن تکالیف و احیانا خط کشیدن بر روی آن ها هرگز بررسی تکالیف محسوب نمی شود، در صورت وقوع چنین اتفاقی، دانش آموزان در می یابند که دبیر هرگز فرصت بررسی تکالیف را ندارد، در نتیجه در انجام آن وقت به خرج نمی دهند. پشتیبان به عنوان همکار دبیر این وظیفه را انجام داده و گزارش آن را به دبیر تحویل می دهد.


د) نظارت و هدایت دانش آموزان در زمان های کار در کلاس جهت حل مساله توسط خود دانش آموز
ه) هدایت و مشاوره دانش آموزان جهت مشارکت در فرآیند یادگیری در زمان درس و تمرین


پشتیبان بعد از دانش آموز، مهم ترین عامل جهت یادگیری اصیل و عمیق مطالب می باشد. پشتیبان فرآیند ناقص آموزش را، با هدایت دانش آموز در کلاس درس و هم چنین نظارت در زمان حل تمرین، کامل می کند.

و) تنظیم و گزارش های مربوطه به اولیاء، مدرسه، دبیر در موارد بالا